Hoàng, Gia Trang

Thực trạng một số phẩm chất tâm lý của Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã : Nghiên cứu tại xã Thuỵ Phương, Xuân Phương, Cổ Nhuế thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội Luận văn ThS Tâm lý học 5.06.02 / Hoàng Gia Trang ; Nghd. : PGS.TS. Trần Thị Minh Đức - H. : ĐHKHXH & NV, 2003 - 101 tr.

Nghiên cứu thực trạng hoạt động của người Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và phẩm chất tâm lý thể hiện trong hoạt động của họ. Chỉ rõ một số phẩm chất tâm lý cần thiết đối với người chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý ở cấp xã.

Chủ tịch xã Phẩm chất tâm lý Tâm lý học Tâm lý ứng dụng

158.4

Supported by D&L