Nguyễn Mạnh Hùng

Xây dựng hệ thống chứng chỉ số và ứng dụng chữ ký số trong thư điện tử / Nguyễn Mạnh Hùng ; Nghd.: TS. Đỗ Trung Tuấn - H., Khoa Công nghệ, 2003 - 144 tr.

Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết của mật mã hiện đại, cơ sở lý thuyết về chứng chỉ số và thư bảo mật S / MIME. Triển khai xây dựng hệ thống cấp phát chứng chỉ số Soft CA, hệ thống thư điện tử bảo mật S / Webmail

Bảo mật Internet Chứng chỉ số S / Webmail S/MIME Thư điện tử

005.8

Supported by D&L