Trần Công Hoà

Bảo mật thông tin trên cơ sở giấu tin trong ảnh / Trần Công Hoà ; Nghd. : PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy - H. : Khoa Công nghệ, 2003 - 89 tr. + CD-ROM

Luận văn trình bày tổng quan các phương pháp bảo mật thông tin dùng phương pháp mã hoá tài liệu: dùng khoá bí mật , khoá công khai; và phương pháp giấu tin trong môi trường Multimedia. Từ cách tiếp cận trên, luận văn trình bày về kỹ thuật giấu tin trong ảnh thông qua thuật toán giấu tin trong ảnh, sử dụng kỹ thuật LSB. Trọng tâm thuật toán xử lý trên ảnh đen trắng và ảnh đa cấp xám. Luận văn cũng trình bày các hạn chế của kỹ thuật giấu tin và biện pháp khắc phục; cách cài đặt thuật toán giấu tin trong ảnh

Bảo mật thông tin Công nghệ thông tin Giấu tin trong ảnh Mã hoá dữ liệu

005.8

Supported by D&L