Trần, Thanh Nam

Nghiên cứu và xây dựng hệ tìm kiếm toàn văn / Trần Thanh Nam ; Nghd. : PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Huy - H. : Khoa Công nghệ, 2004 - 68 tr.

Đánh giá tổng quát các chiến lược xây dựng hệ thống tìm kiếm toàn văn truyền thống. Đưa ra giải pháp cụ thể để xây dựng hệ tìm kiếm toàn văn theo kỹ thuật Inverted files. Giới thiệu cấu trúc dữ liệu String B-tree, kỹ thuật Buffer và đề nghị giải pháp kết hợp String B-tree và Buffer-tree nhằm giảm chi phí khởi tạo chỉ mục SBT

Công nghệ thông tin Hệ tìm kiếm toàn văn String B-tree Thiết kế hệ thống

005

Supported by D&L