Phạm, Hữu Duyên

Một số vấn đề về an toàn và bảo mật cơ sở dữ liệu / Phạm Hữu Duyên ; Nghd. : PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến - H. : Khoa Công nghệ, 2004 - 104 tr. + Đĩa CD

Luận văn nghiên cứu các vấn đề an toàn thông tin nói chung: khái niệm về an toàn thông tin, an ninh phần cứng, an ninh mạng máy tính, mật khẩu. Nghiên cứu, đưa ra một số mô hình an ninh hệ điều hành và an ninh cơ sở dữ liệu (CSDL). Nghiên cứu an ninh và bảo mật CSDL bằng mã hoá dữ liệu. Đưa ra các loại mã hoá: mã hoá đối xứng và mã hoá không đối xứng. Tập trung nghiên cứu hệ mã hoá DES và chế độ hoạt động của chúng. Giới thiệu ứng dụng phần mềm kế toán MISA AD. 5.0 và đề xuất việc bảo mật CSDL của MISA. Đề xuất việc bảo vệ CSDL của các phần mềm nói chung có cơ chế hoạt động tương tự chương trình MISA

An ninh mạng Bảo mật thông tin Cơ sở dữ liệu Mã hoá dữ liệu Mạng máy tính

005.8

Supported by D&L