Phần mềm tự do nguồn mở là gì?

[Published date: 14/05/2015]

Phần mềm tự do nguồn mở (tiếng Anh là Free and Open Source Software – viết tắt FOSS) là phần mềm thỏa mãn cả 2 yếu tố: tự do và nguồn mở.
Phần mềm tự do nguồn mở cung cấp cho người sử dụng 4 quyền: quyền sử dụng (use), sao chép (copy), nghiên cứu (study), sửa đổi (change).

Supported by D&L