Tổ chức / Cá nhân nào hỗ trợ các thư viện sử dụng Koha tại Việt Nam?

[Published date: 15/05/2015]

- Nhóm Koha Việt Nam của Công ty CP tư vấn và tích hợp công nghệ D&L 
(http://www.dlcorp.com.vn, www.koha.vn)
- Anh Lê Bá Lâm, Trung tâm thông tin thư viện - ĐHQGHN
- Anh Lê Quốc Uy, nghiên cứu sinh tại Liên bang Nga
- Cộng đồng Koha Việt Nam
- Cộng đồng Koha quốc tế http://www.koha-community.org

Supported by D&L