Tôi có thể làm gì với hệ thống Koha sau khi cài đặt thành công?

[Published date: 15/05/2015]

Sau khi cài đặt Koha thành công, bạn có thể toàn quyền sử dụng, quản trị hệ thống. Việc sử dụng có thể phục vụ cho công việc nghiên cứu, tìm hiểu hay có thể áp dụng trực tiếp vào hoạt động của thư viện của bạn.

Supported by D&L