LỊCH HỌC NỘI QUY THƯ VIỆN NĂM HỌC 2018 - 2019

[Đăng ngày: 21/08/2018]

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH HỌC NỘI QUY THƯ VIỆN

Năm học 2018 – 2019

STT

LỚP

SL

Thời gian

ĐỊA ĐIỂM

1

ĐH. Điều dưỡng 11A

133

Chia 2 ca

13h 30’(23/8)

15h 30’(23/8)

 

Phòng đọc 1(P.601)

2

ĐH. Điều dưỡng 11B

133

Chia 2 ca

13h 30’(23/8)

15h 30’(23/8)

 

Phòng đọc 2(P.603)

3

ĐH. Hình ảnh 11

141

Chia 2 ca

14h 30’(22/8)

14h 30’(22/8)

Phòng đọc 1(P.601)

Phòng đọc 2(P.603)

4

ĐH. Xét nghiệm 11A

129

Chia 2 ca

13h 30’(22/8)

15h 30’(22/8)

Phòng đọc 1(P.601)

Phòng đọc 2(P.603)

5

ĐH. PHCN 11

86

14h 30’(23/8)

Phòng đọc 2(P.603)

6

Y đa khoa 6

67

15h 30’(22/8)

Phòng đọc 1(P.601)

Sự kiện

Sách mới