sách đào tạo y đa khoa

| Chọn nhan đề để:
Bài giảng bệnh học ngoại khoa Dùng cho sinh viên đại học Y khoa năm thứ 4

Tác giả: Hà, Văn Quyết; Phạm, Đức Huấn; Trần, Trung Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (111). Được ghi mượn (10). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 617 - B. Đặt mượn
Bài giảng bệnh học nội khoa T1

Tác giả: Nguyễn, Thị Minh An; Phạm Khuê; Phạm, Gia Khải.

Ấn bản: Tái bản lần thứ bảy có sửa chữa bổ sungTạp chí gốc: Bài giảng bệnh học nội khoaKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (44). Được ghi mượn (4). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 616 - B. Đặt mượn
Bài giảng bệnh học nội khoa T2: Bài giảng bệnh học nội khoa

Tác giả: Phạm Khuê; Phạm, Thị Thu Hồ; Trần, Ngọc Ân.

Ấn bản: Tái bản lần thứ mười có sửa chữa bổ sungTạp chí gốc: Bài giảng bệnh học nội khoaKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (20). Kho tài liệu: Thư viện mở 1 616.07 PH104K. Đặt mượn
Bài giảng nhi khoa Tập 1

Tác giả: Nguyễn, Gia Khánh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (126). Được ghi mượn (24). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 618 - B. Đặt mượn
Bài giảng nhi khoa Tập 2

Tác giả: Nguyễn, Gia Khánh; Phạm, Nhật An; Nguyễn, Công Khanh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (123). Được ghi mượn (27). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 618 - B. Đặt mượn
Bài giảng Nhi khoa tập 1

Tác giả: Lê, Nam Trà; Nguyễn, Quang Anh; Phạm, Nhật An.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 618 - B. Đặt mượn
Bài giảng Nhi khoa tập 1

Tác giả: Lê, Nam Trà; Nguyễn, Quang Anh; Phạm, Nhật An.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: serial Tạp chí Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2003Trạng thái: Không có ĐKCB Đặt mượn
Bài giảng Nhi khoa tập 1

Tác giả: Nguyễn, Gia Khánh; Trần Quy; Lê, Nam Trà.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (10). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618.92 NG527K. Đặt mượn
Bài giảng Nhi khoa tập 1

Tác giả: Lê, Nam Trà; Nguyễn, Quang Anh; Phạm, Nhật An.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (34). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 618 - B. Đặt mượn
Bài giảng Nhi khoa tập 2

Tác giả: Lê, Nam Trà; Nguyễn, Thị Kim Anh; Phạm, Nhật An.

Ấn bản: Tái bản lần thứ tưKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 618 - B. Đặt mượn
Bài giảng Nhi khoa tập 2

Tác giả: Lê, Nam Trà; Nguyễn, Thị Kim Anh; Phạm, Nhật An.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (2). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618.92 L250T. Đặt mượn
Bài giảng Nhi khoa tập 2

Tác giả: Lê, Nam Trà; Nguyễn, Thị Kim Anh; Phạm, Nhật An.

Ấn bản: Tái bản lần thứ baKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (34). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 618 - B. Đặt mượn
Bài giảng răng hàm mặt Sách đào tạo Bác sĩ giai đoạn 2

Tác giả: Mai, Đình Hưng; Đỗ, Quang Trung; Phạm, Thị Tuyết Nga.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (35). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 617.6 B103g. Đặt mượn
Bài giảng răng hàm mặt Sách đào tạo Bác sĩ giai đoạn 2

Tác giả: Mai, Đình Hưng; Đỗ, Quang Trung; Phạm, Thị Tuyết Nga.

Ấn bản: Tái bản lần thứ tưKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (15). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 617 - B. Đặt mượn
Bài giảng sản phụ khoa Tập 2

Tác giả: Nguyễn, Đức Vy; Nguyễn, Khắc Liêu; Trần, Thị Phương Mai.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (20). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 618 - B. Đặt mượn
Bài giảng sản phụ khoa Tập 1

Tác giả: Dương, Thị Cương; Nguyễn, Đức Hinh; Trần, Hán Chúc.

Tạp chí gốc: Bài giảng sản phụ khoaKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (92). Được ghi mượn (4). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618 B103g. Đặt mượn
Bài giảng sản phụ khoa Tập 1

Tác giả: Dương, Thị Cương; Nguyễn, Đức Hinh; Trần, Hán Chúc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (107). Được ghi mượn (22). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 618 - B. Đặt mượn
Bài giảng sản phụ khoa Tập 2

Tác giả: Nguyễn, Đức Vy; Nguyễn, Khắc Liêu; Trần, Thị Phương Mai.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtTạp chí gốc: Bài giảng sản phụ khoaKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (175). Được ghi mượn (19). Kho tài liệu: Thư viện mượn về 618 - B. Đặt mượn
Bài giảng sản phụ khoa tập 1

Tác giả: Dương, Thị Cương; Nguyễn, Đức Hinh; Trần, Hán Chúc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (3). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618 D561C. Đặt mượn
Bài giảng sản phụ khoa tập 1

Tác giả: Dương, Thị Cương; Nguyễn, Đức Hinh; Trần, Hán Chúc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Y học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Thư viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (5). Kho tài liệu: Thư viện mở 2 618 D561C. Đặt mượn
 <<  <  1  2  3  4    >>