Hoàng, Thị Nga

Sự biến đổi cơ cấu nữ tội phạm trong thời kỳ đổi mới ở đô thị : Luận văn ThS Xã hội học 5.01.09 / Hoàng Thị Nga ; Nghd. : TS. Nguyễn An Lịch - H. : ĐHKHXH & NV, 2003 - 125 tr.

Nhận diện thực trạng cơ cấu nữ tội phạm trong thời kỳ đổi mới từ 1986 - 2000 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sự biến đổi cơ cấu tội phạm nói chung và tội phạm nữ nói riêng. Đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm phòng chống hiện tượng phạm tội của phụ nữ ở Hà Nội và quận Hoàn Kiếm

Nữ tội phạm Trật tự xã hội Tội phạm Việt Nam Xã hội học Xã hội học tội phạm

305.9

Supported by D&L