Trần, Thương Hoàng

Nghiên cứu nguồn sử liệu về phong trào thi đua yêu nước trong phông lưu trữ Phủ thủ tướng (1945 - 1954) : Luận án TS Biên soạn lịch sử và sử liệu học 5.03.11 / Trần Thương Hoàng ; Nghd. : GS. Hà Văn Tấn, PGS. TS. Phạm Xuân Hằng - H. : ĐHKHXH & NV, 2003 - 184 tr.

Tổng quan tài liệu lưu trữ về phong trào thi đua ái quốc (TĐAQ) trong phông lưu trữ Phủ thủ tướng (PTT) thời kỳ 1945-1954. Phê phán nguồn tài liệu về phong trào TĐAQ trong phông lưu trữ này. Dưới góc độ sử liệu học, luận án hệ thống, phân tích những giá trị của tài liệu về phong trào TĐAQ đối với việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử phong trào TĐAQ nói riêng. Đề xuất những biện pháp về tổ chức và quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Nghiên cứu lịch sử Phong trào thi đua yêu nước Sử liệu Thời kỳ 1945-1954 Tài liệu lưu trữ

959.704 21

Supported by D&L