Phạm, Ngọc Hiển

Hướng dẫn cấu hình hệ thống /Phạm Ngọc Hiển. - H. , 2013.

Tài liệu hướng dẫn cấu hình hệ thống phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha trên phiên bản Koha 3.12

Cấu hình Hướng dẫn Koha Koha 3.12 Phần mềm mã nguồn mở Phần mềm thư viện Thư viện

Supported by D&L